Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Mistrzostwa regionu po raz trzeci w Witkowicach
SportW rozgrywanych dzisiaj w Witkowicach Mistrzostwach Regionu Cz?stochowskiego w cymbergaju szóstkowym I miejsce zaj??a Iskra Parkitka. Mistrzostwo zapewni?a sobie na 10 sekund przed ko?cem ostatniego meczu po golu Luisa. Do 29 minuty i 49 sekundy mistrzem móg? czu? si? Wiewiór Nieznanice.

Rozegranie rundy fina?owej poprzedzi?o losowanie numerów.
1 Wiewiór Nieznanice
2 Smoki B?eszno
3 Galaxia Chorzenice
4 Iskra Parkitka

Utworzono pary i przyst?piono do rozgrywania zawodów.

Opis wszystkich meczów znajdziemy poni?ej:


WIEWIÓR Nieznanice - SMOKI B?eszno 3:1 (1:1)
Wrubel 15, Wiewiór 16, Kozio? 22 - Majdan 8s
Smoki: Szürke - Frambos, Górski, Sha'ar, Deracht, Leu
Wiewiór: Majdan - Zaj?c, Wrubel, Kozio?, Burek, Wiewiór

Od pierwszych minut wida? by?o, ?e to Wiewiór jest bardziej pouk?adan? dru?yn?. Chaos, który panowa? w dru?ynie Smoków nie wró?y? im nic dobrego. Nie tylko zagrania w ?rodku pola, ale tak?e strza?y na bramk? wygl?da?y tak, jakby trener zupe?nie nie przygotowa? zespo?u do tak powa?nych rozgrywek. Wiewiór przez pierwsze minuty gra? z ogromnym respektem dla rywala, ale kiedy zorientowa? si?, ?e gra z cieniem dru?yny sprzed roku, zaatakowa? i ju? w 16. minucie uzyska? prowadzenie. Zanim jednak do tego dosz?o, pierwsz? bramk? zdoby?y Smoki przy ogromnej pomocy Majdana.
Wiewiór po obj?ciu prowadzenia nie da? si? zepchn?? do rozpaczliwej obrony. Gra? m?drze w ?rodku pola i rozbija? skutecznie chaotyczne ataki Smoków. Dzi?ki takiej grze Kozio? strzeli? gola, który zupe?nie podci?? Smokom skrzyd?a.


ISKRA Parkitka - GALAXIA Chorzenice 1:2 (1:2)
Richard 14 - Shevchenko 9, Franc 10
Iskra: Mieszko - Krzywy, Richard, Luis, Margarine, Mickiewicz
Galaxia: James - Bu, Shevchenko, Larsson (16. Wac?awino), Franc, Rambos
?ó?ta kartka: Larsson

Bardzo udany debiut w regionie zanotowa?a Galaxia. Pokona?a ca?y czas urz?duj?cego mistrza 2:1. Sygna? do natarcia ju? w 2. minucie da? Larsson, trafiaj?c jednak tylko w Luisa. Graj?ca jak zawsze bardzo ofensywnie Galaxia nara?a?a si? na kontry przeciwnika. I po jednej z nich o ma?o nie straci?a gola, jednak strza? Richarda by? minimalnie niecelny. W 6. minucie pi?k? na rzut ro?ny wybi? Larsson. Co prawda ro?ny nie przyniós? rezultatu w postaci bramki, jednak próbuj?cy wybija? pi?k? Larsson sfaulowa? przeciwnika w polu karnym. Wykonuj?cy karnego Mieszko trafi? w bramkarza. Z zamieszania podbramkowego pi?k? na 40 cm pi?k? wybi? znowu Larsson, a powracaj?cy Mieszko tak niefortunnie zagra?, ?e pi?ka znalaz?a si? na w?asnym przedpolu bramkowym. Za pi?k? pod??y? Franc, zagra? do nadbiegaj?cego Shevchenki, który wpakowa? pi?k? do pustej bramki. Na drugiego gola kibice czekali tylko 50 sekund. Franc przej?? pi?k?, poci?gn?? praw? stron? boiska i cudownie uderzy? obk bezradnie interweniuj?cego Mieszka. Gola kontaktowego Iskra zdoby?a kilka minut pó?niej. Richard dobieg? z pi?k? do Jamesa, jego reakcja by?a zbyt anemiczna i Richard wbi? pi?k? do bramki. Druga po?owa to bezskuteczne bicie Iskry g?ow? w mur. James by? bohaterem II ods?ony.
Spotka?y si? dwie dru?yny w podobny sposób graj?ce zawodnikami. W ?adnym z kolejnych meczów turnieju nie zanotowano takiej liczby zaci?gów co w tym spotkaniu w wykonaniu obu trenerów.


WIEWIÓR Nieznanice - ISKRA Parkitka 1:4 (0:3)
Kozio? 27 - Krzywy 4, 12, Mickiewicz 7, Margarine 29
Wiewiór: Majdan - Zaj?c, Wrubel, Kozio?, Burek, Wiewiór
Iskra: Mieszko - Krzywy, Richard, Luis, Margarine, Mickiewicz

To ju? by?o drugie ligowe spotkanie tych dru?yn. Poprzednio Wiewiór przegra? a? 0:5. Tym razem te? poleg?, ale w stosunku 1:4. By? to chyba najciekawszy mecz z udzia?em dwóch najlepszych dru?yn w kraju. Iskra zagra?a na maximum swoich mo?liwo?ci. Maj?c w pami?ci pora?k? sprzed kilku minut z Galaxi?, Iskra przyst?pi?a do huraganowych ataków od pierwszych minut spotkania. Ju? w 4. minucie celnym strza?em z w?asnego pola karnego popisa? si? Krzywy. Min??y 3 minuty i na 2:0 podwy?szy? Mickiewicz. Trzeba jednak przyzna?, ?e gdyby nie Mieszko, który dwukrotnie by? bardzo dobrze ustawiony, mieliby?my remis. Iskra posz?a za ciosem i raz po raz n?ka?a bramk? Wiewióra gro?nymi strza?ami. Po jednym z nich Krzywy zdoby? trzeciego gola. W II po?owie gra si? wyrówna?a i Wiewiór nie pozwoli? ju? przeciwnikowi na tak swobodne rozgrywanie pi?ki. Przynios?o to efekt w ko?cówce spotkania, kiedy to Kozio? plasowanym strza?em pokona? Mieszka. Wynik meczu ustali? na minut? przed ko?cem Margarine.


GALAXIA Chorzenice - SMOKI B?eszno 0:2 (0:0)
Leu 18, Frambos 25
Galaxia: Galaxia: James - Bu, Shevchenko, Larsson (21. Wac?awino), Franc, Rambos
Smoki: Szürke - Frambos, Górski, Sha'ar, Deracht, Leu
?ó?ta kartka: Rambos

To by? mecz ostatniej szansy dla Smoków. Chc?c my?le? o zachowaniu twarzy Smoki musia?y go wygra?. Od samego pocz?tku by?o wida? popraw? w grze, a gro?ne strza?y co chwil? l?dowa?y na bramkarzu Galaxii. James przez ca?? I po?ow? broni? bez zarzutu, a by? osamotniony, bo obro?cy skupili si? na grze ofensywnej. Niez?a gra Smoków zaowocowa?a bramk? Leu'a na pocz?tku II po?owy. Galaxia zaatakowa?a z ogromn? pasj?, ale przy tak pouk?adanej obronie Smoków nie mog?a wiele zdzia?a?. Obrona Galaxii przesta?a istnie?, co skwapliwie wykorzysta?y Smoki i strza?em z daleka Frambosa ustali?y wynik spotkania.


GALAXIA Chorzenice - WIEWIÓR Nieznanice 1:8 (1:2)
Shevchenko 8 - Wiewiór 6, 18, 23, 24, 28, Wrubel 11, Burek 27k, 29
Galaxia: Galaxia: James (18. Boris) - Bu, Shevchenko, Larsson (18. Wac?awino), Franc, Rambos
Wiewiór: Majdan - Zaj?c, Wrubel, Kozio?, Burek, Wiewiór
?ó?ta kartka: Franc
Czerwona kartka: Shevchenko (28 min.)


Tu nasuwa si? pytanie. Czy Wiewiór zawsze b?dzie wygrywa? swoje ostatnie spotkania 8:1, prowadz?c do przerwy 2:1? Historia lubi si? powtarza?. By?o to najszybciej rozgrywane spotkanie w turnieju. St?d te? chyba tak du?a liczba strzelonych bramek. Pierwszy gro?ny strza? w s?upek odda? Franc w 2 min. 4 minuty pó?niej dosz?o do kontrowersyjnej sytuacji. Franc próbuj?c wybi? pi?k?, przeskoczy? nad ni?, fauluj?c Wiewióra. Trener Galaxii twierdzi? jednak, ?e zawodnik dotkn?? pi?ki. To nie by? koniec. S?dzia zapisywa? nazwisko Franca, który otrzyma? ?ó?t? kartk?, a w tym czasie Burek strzeli? niecelnie z rzutu karnego. S?dzia nakaza? powtórzenie karnego. To przela?o ju? czar? goryczy. Trener Galaxii nie móg? pogodzi? si? z decyzj? s?dziego, tym bardziej, ?e z powtórzonego karnego pad? gol.
Na wyrównanie nie trzeba by?o d?ugo czeka?, jednak to by?o wszystko, na co by?o sta? ekip? z Chorzenic. Pó?niej strzela? ju? tylko Wiewiór, i to jeszcze a? 7 razy. Chwil? pó?niej Rambos strzeli? jeszcze w s?upek i potem istnia?a ju? tylko jedna dru?yna. Po przerwie mecz toczy? si? tylko na jedn? bramk?. Wiewiór z Burkiem zmietli dru?yn? Galaxii, aplikuj?c jej w sumie a? 7 goli. Jednego dorzuci? Wrubel. Na dwie minuty przed ko?cem czerwon? kartk? otrzyma? jeszcze Shevchenko.


SMOKI B?eszno - ISKRA Parkitka 1:6 (1:1)
Górski 11 - Deracht 13s, Szürke 17s, 22s, Mickiewicz 26, 29, Luis 30
Smoki: Szürke - Frambos, Górski, Sha'ar, Deracht, Leu
Iskra: Mieszko - Krzywy, Richard, Luis, Margarine, Mickiewicz

W ostatnim meczu zmierzy?a si? Iskra ze Smokami. Wygl?da?o na to, ?e b?dzie to mecz o II miejsce, bo tylko w przypadku bardzo wysokiego zwyci?stwa kto? z tej dwójki móg? marzy? jeszcze o tytule mistrza. Co wydawa?o si? niemo?liwe, uda?o si? jednak Iskrze. Po pierwszej bardzo wyrównanej po?owie z lekk? przewag? zespo?u z B?eszna, mecz by? ci?gle nierozstrzygni?ty. Swoj? przewag? Smoki udokumentowa?y strzeleniem bramki w 11. minucie. Iskra dosy? szybko odpowiedzia?a, cho? autorem bramki po samobójczym trafieniu by? Deracht. Druga bramka to te? prezent Smoków dla Iskry. Tym razem dobrym wujkiem okaza? si? Szürke. Mimo ?wiadomo?ci odrobienia a? dwóch bramek, Smoki ruszy?y do ataku. Po 5 minutach bezskutecznej gry zdoby?y bramk?, jednak ponownie samobójcz?. To ca?kowicie podci??o skrzyd?a b?eszy?skim zawodnikom, a Iskra zwietrzy?a szans? na zdobycie mistrzostwa, cho? musia?aby zdoby? jeszcze 3 gole w ci?gu 7 minut. Do ko?ca pozostawa?y 4 minuty i Richard wykonywa? rzut ro?ny. Perfekcyjne wykonanie i Mickiewicz ko?czy dzie?o. Na minut? przed ko?cem na 5:1 podwy?szy? Mickiewicz i wydawa?o si?, ?e Iskra nie zdo?a ju? zdoby? szóstej, gwarantuj?cej mistrzostwo bramki. Kiedy do ko?ca meczu pozostawa?o ju? tylko 10 sekund na strza? rozpaczy zdecydowa? si? Luis. Mikrometry zadecydowa?y o powodzeniu tego strza?u, co dok?adnie wida? w relacji video.

Trzeba obiektywnie przyzna?, ?e Iskra zas?u?enie zdoby?a mistrzostwo. W bezpo?rednim pojedynku pokona?a g?ównego pretendenta do tytu?u a? 4:1. Na os?od? pozostaje Wiewiórowi zdobycie króla strzelców przez... Wiewióra.

Tabela:

1.Iskra Parkitka 3 4 11-4
2. Wiewiór Nieznanice 3 4 12-6
3. Smoki B?eszno 3 2 4-9
4. Galaxia Chorzenice 3 2 3-11

Strzelcy:

6 goli - Wiewiór (Wiewiór)
3 gole - Mickiewicz (Iskra)
2 gole - Krzywy (Iskra), Wrubel, Kozio?, Burek (Wiewiór), Shevchenko (Galaxia)

Utworzony przez Admin dnia 21.07.2007 - 13:41:51
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982860 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor