Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Ostatnia wizyta robocza w Friedrichshafen
ComeniusW dniach od 3.06.2011 do 7.06.2011 odby?a si? ostatnia wizyta robocza w Friedrichshafen w Niemczech. Zespó? Szkó? im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach reprezentowali nauczyciele: Aleksandra Knysak i Anna B?aszczyk oraz uczniowie z klasy I gimnazjum: Agata Kaczorowska, Nicol Konieczna, Kinga ?ysakowska. By?o to ostatnie, podsumowuj?ce spotkanie w ramach realizacji projektu "Young and Old living together" ("Wspó?praca pokole?"). Z Witkowic wyruszyli?my w nocy, aby dotrze? na lotnisko Ok?cie w Warszawie. Nast?pnie lecieli?my do Monachium, a stamt?d poci?giem do celu podró?y. Na miejsce dotarli?my ok. 16. Reszt? dnia sp?dzili?my na rozpakowaniu swoich baga?y i odpoczynku po trudach woja?y. Nast?pnego dnia czeka?o na nas mnóstwo atrakcji. Rozpocz?li?my od zwiedzania miasta. Mi?li?my okazj? podziwia? panoram? miasta z wie?y widokowej znajduj?cej si? na nabrze?u portu nad Jeziorem Bode?skim. Poczym pojechali?my do Muzeum Prehistorycznego Pfahlbauten (z epoki kamiennej). Na miejscu oprowadzono nas po osadzie wybudowanej na palach. Po po?udniu udali?my si? do "Affenberg" (ma?piego gaju). Przed wej?ciem do parku mogli?my podziwia? i z bliska ogl?da? bociany, które bez strachu chodzi?y mi?dzy turystami. Jednak prawdziw? atrakcj? by?y ma?py wolno ?yj?ce od wielu stuleci na tym terenie. Wszyscy ch?tni mogli karmi? je popcornem i z bliska obserwowa? ich zachowania. Kolejny dzie? wizyty by? równie? pe?en wra?e?. Niezwykle go?cinni Niemcy zabrali nas na wycieczk? do Szwajcarii. Najpierw p?yn?li?my promem po Jeziorze Bode?skim, poczym przesiedli?my si? do poci?gu i autobusu, aby dotrze? do stacji kolei linowej. Celem naszej wycieczki by?a góra Säntis. Przepi?kne widoki zachwyci?y wszystkich uczestników wyprawy. W ostatnim dniu wizyty (w poniedzia?ek) odby?y si? zaj?cia w szkole Graf Soden Real Schule. Na spotkaniu powitano wszystkich przedstawicieli delegacji z krajów bior?cych udzia? w projekcie: Polski, Turcji i ?otwy, a nast?pnie ka?da ze szkó? partnerskich przedstawi?a prezentacje multimedialne na temat w?asnego kraju i szko?y. Po po?udniu udali?my si? na do Domu Seniora Paulinenstift, gdzie nast?pi?o podsumowanie projektu. Dodatkow? atrakcj? dla seniorów by?a prezentacja tradycyjnych ta?ców z poszczególnych pa?stw. Uczennice z Polski pokaza?y poloneza, który bardzo przypad? do gustu seniorom. Wieczorem nast?pi?o po?egnanie i udali?my si? poci?giem w drog? powrotn?. Do naszych domów szcz??liwie dotarli?my we wtorek po po?udniu.
By?a to ostatnia wizyta, która mia?a na celu podsumowanie dwuletniej wspó?pracy. Nie trzeba podkre?la?, ?e udzia? naszej szko?y w projekcie by? czym? niezwyk?ym i przyniós? wiele korzy?ci. Dzi?ki projektowi uczniowie mogli rozwija? i doskonali? swoje umiej?tno?ci j?zykowe, poznawa? kultur? krajów partnerskich, a nauczyciele zdobywali nowe do?wiadczenia.

p. Anna B?aszczyk
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982885 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor